Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: - Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc các thửa đất sau: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W249191, số vào sổ 0811 do Ủy ban thị xã (nay là thành phố) Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp cho hộ ông Trần V...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 09:15 28/02/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: đường Vành Đai II, Phường 4, thành phố Sóc Trăng

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá họp danh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 821 đường Võ Văn Kiệt, khóm 3, phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 07/04/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng . Số 821, Võ Văn kiệt (Quốc lộ 1A cũ), phường 02, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 - Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc các thửa đất sau: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W249191, số vào sổ 0811 do Ủy ban thị xã (nay là thành phố) Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp cho hộ ông Trần Văn Khởi vào ngày 10/12/2002 đối với thửa số 36, tờ bản đồ 18, diện tích 85,4m2, mục đích sử dụng: T, tọa lạc tại: khóm 3, phường 5, thị xã (nay là thành phố) Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; đến tháng 10/2007 hộ ông Trần Văn Khởi chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất này cho bà Nguyễn Thị Mai, sau đó bà Nguyễn Thị Mai tặng cho toàn bộ diện tích đất này cho bà Nguyễn Thị Ngọc. lô 1 khóm 3, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và khóm 3, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 1,081,370,152 VNĐ 216,000,000 VNĐ
2 Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 282347, số vào sổ CH00258 do Ủy ban thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp cho bà Lưu Bạch Huệ và ông Nguyễn Văn Ngọc vào ngày 27/09/2010 đối với thửa số 219, tờ bản đồ số 32, diện tích 268,2m2, mục đích sử dụng: ODT 258,9m2 + LNK 9,3m2, tọa lạc tại: khóm 3, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Tài sản gắn liền trên đất: Nhà ở số 1/36, đường Ngô Gia Tự, khóm 3, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; diện tích xây dựng 175,6m2, diện tích sàn 470,6m2; kết cấu: tường gạch, khung sàn BTCT, mái tole, nền gạch, do Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 27/9/2010; đến tháng 10/2010 bà Lưu Bạch Huệ và ông Nguyễn Văn Ngọc chuyển nhượng toàn bộ diện tích nhà, đất này cho bà Nguyễn Thị Ngọc và ông Lê Văn Thu. lô 2 khóm 3, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và khóm 3, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 482,616,688 VNĐ 964,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 24/02/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 04/04/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng . Số 821, đường Võ Văn Kiệt, P2, TP. Sóc Trăng. -Điều kiện: + Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; + Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại K4, Đ38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. +Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó - Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành). Ghi chú: Cá nhân: bản sao CCCD; Tổ chức: bản sao CCCD của người đại diện theo pháp luật; giấy phép đăng ký kinh doanh.( Mang theo bản chính để đối chiếu).


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 03/04/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 00:00 05/04/2023

File đính kèm:


Nguồn: https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/-Tai-san-1-Quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-thuoc-cac-thua-dat-sau-Quyen-su-dung-dat-theo-Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-W249191-so-vao-so-0811-do-Uy-ban-thi-xa-nay-la-thanh-pho-Soc-Trang-tinh-Soc-Trang-cap-cho-ho-ong-Tran-Van-Khoi-vao-ngay-10-12-2002-doi-voi-thua-so-36-to-ban-do-18-dien-tich-85-4m2-muc-dich-su-dung-T-toa-lac-tai-khom-3-phuong-5-thi-xa-nay-la-thanh-pho-Soc-Trang-tinh-Soc-Trang-den-thang-10-2007-ho-ong-Tran-Van-Khoi-chuyen-nhuong-toan-bo-dien-tich-dat-nay-cho-ba-Nguyen-Thi-Mai-sau-do-ba-Nguyen-Thi-Mai-tang-cho-toan-bo-dien-tich-dat-nay-cho-ba-Nguyen-Thi-Ngoc-Tai-san-2-Quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-theo-Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-BD-282347-so-vao-so-CH00258-do-Uy-ban-thanh-pho-Soc-Trang-tinh-Soc-Trang-cap-cho-ba-Luu-Bach-Hue-va-ong-Nguyen-Van-Ngoc-vao-ngay-27-09-2010-doi-voi-thua-so-219-to-ban-do-so-32-dien-tich-268-2m2-muc-dich-su-dung-ODT-258-9m2-LNK-9-3m2-toa-lac-tai-khom-3-phuong-6-thanh-pho-Soc-Trang-tinh-Soc-Trang-Tai-san-gan-lien-tren-dat-Nha-o-so-1-36-duong-Ngo-Gia-Tu-khom-3-phuong-6-thanh-pho-Soc-Trang-tinh-Soc-Trang-dien-tich-xay-dung-175-6m2-dien-tich-san-470-6m2-ket-cau-tuong-gach-khung-san-BTCT-mai-tole-nen-gach-do-Uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-Soc-Trang-tinh-Soc-Trang-cap-ngay-27-9-2010-den-thang-10-2010-ba-Luu-Bach-Hue-va-ong-Nguyen-Van-Ngoc-chuyen-nhuong-toan-bo-dien-tich-nha-dat-nay-cho-ba-Nguyen-Thi-Ngoc-va-ong-Le-Van-Thu--192896.html