image image
image

Đã kết thúc

image

Đấu giá cáp đồng kém chất lượng thanh lý - Viễn thông Hải Dương năm 2020

Giá khởi điểm : 24.902.488.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 30/07/2020 11:30

image

Đã kết thúc

image

Cáp đồng thanh lý các loại của Viễn thông Thanh Hóa

Giá khởi điểm : 15.067.798.896 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 28/08/2020 12:00

image

Đã kết thúc

image

Tài sản cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng đợt 1 năm 2020 - Viễn thông Bắc Ninh

Giá khởi điểm : 35.338.708.467 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 31/08/2020 11:30

image

Đã kết thúc

image
image

Đã kết thúc

image

Cáp đồng các loại không có nhu cầu sử dụng lần 1 năm 2020 của Viễn thông Hưng Yên

Giá khởi điểm : 20.459.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 21/09/2020 11:30

image

Đã kết thúc

image

Cáp đồng thu hồi không có nhu cầu sử dụng bán thanh lý đợt 2 năm 2020

Giá khởi điểm : 16.100.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 22/10/2020 10:30

image

Đã kết thúc

image

Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Trà Vinh đợt 1 năm 2020

Giá khởi điểm : 3.820.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 06/11/2020 10:30

image

Đã kết thúc

image

Lô cáp đồng viễn thông của Viễn thông Hà Tĩnh

Giá khởi điểm : 5.510.722.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 20/11/2020 11:00

image

Đã kết thúc

image

Cáp đồng các loại không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Hưng Yên

Giá khởi điểm : 7.175.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 19/03/2021 10:30