image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001983

Đấu giá viên

Mai Văn Đông

Thời gian bắt đầu

26/06/2024 09:00:00

Thời gian kết thúc

26/06/2024 11:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ