image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001982

Đấu giá viên

Nguyễn Thuỳ Giang

Thời gian bắt đầu

28/06/2024 09:00:00

Thời gian kết thúc

28/06/2024 09:40:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ