image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001981

Đấu giá viên

Nguyễn Thuỳ Giang

Thời gian bắt đầu

28/06/2024 10:00:00

Thời gian kết thúc

28/06/2024 11:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ