image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001969

Đấu giá viên

Mai Văn Đông

Thời gian bắt đầu

19/07/2024 09:00:00

Thời gian kết thúc

19/07/2024 10:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ