image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001889

Đấu giá viên

Lê Thị Yến Nhi

Thời gian bắt đầu

14/03/2024 15:30:00

Thời gian kết thúc

14/03/2024 16:30:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ