image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001888

Đấu giá viên

Lê Thị Yến Nhi

Thời gian bắt đầu

21/03/2024 10:00:00

Thời gian kết thúc

21/03/2024 11:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ