image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001886

Đấu giá viên

Mai Văn Đông

Thời gian bắt đầu

14/03/2024 17:30:00

Thời gian kết thúc

14/03/2024 18:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ