image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001794

Đấu giá viên

Đoàn Xuyên Sơn

Thời gian bắt đầu

04/12/2023 09:00:00

Thời gian kết thúc

04/12/2023 09:30:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ