image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001792

Đấu giá viên

Đặng Thị Quỳnh Anh

Thời gian bắt đầu

01/12/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc

01/12/2023 11:30:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ