image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001786

Đấu giá viên

Mai Văn Đông

Thời gian bắt đầu

21/12/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc

21/12/2023 09:30:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ