image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001748

Đấu giá viên

Nguyễn Chí Hiếu

Thời gian bắt đầu

29/09/2023 14:00:00

Thời gian kết thúc

29/09/2023 15:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ