image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001747

Đấu giá viên

Nguyễn Đức Vinh

Thời gian bắt đầu

28/09/2023 15:00:00

Thời gian kết thúc

28/09/2023 15:30:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ