image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001746

Đấu giá viên

Nguyễn Đức Vinh

Thời gian bắt đầu

29/09/2023 09:00:00

Thời gian kết thúc

29/09/2023 09:30:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ