image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001742

Đấu giá viên

Đoàn Xuyên Sơn

Thời gian bắt đầu

15/09/2023 09:30:00

Thời gian kết thúc

15/09/2023 10:30:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ