image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001740

Đấu giá viên

Nguyễn Ngọc Bông

Thời gian bắt đầu

15/09/2023 13:30:00

Thời gian kết thúc

15/09/2023 16:20:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ