image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001669

Đấu giá viên

Mầu Danh Cường

Thời gian bắt đầu

26/06/2023 14:30:00

Thời gian kết thúc

26/06/2023 15:30:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ