image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001665

Đấu giá viên

Đặng Thị Quỳnh Anh

Thời gian bắt đầu

23/06/2023 14:30:00

Thời gian kết thúc

23/06/2023 15:30:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ