image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001664

Đấu giá viên

Đinh Minh Quỳnh

Thời gian bắt đầu

09/06/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc

09/06/2023 09:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ