image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001662

Đấu giá viên

Trần Mạnh Xuyền

Thời gian bắt đầu

26/05/2023 09:00:00

Thời gian kết thúc

26/05/2023 10:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ