image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001661

Đấu giá viên

Đinh Minh Quỳnh

Thời gian bắt đầu

25/05/2023 14:00:00

Thời gian kết thúc

25/05/2023 15:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ