image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001659

Đấu giá viên

Lê Ngọc Anh

Thời gian bắt đầu

25/05/2023 10:00:00

Thời gian kết thúc

25/05/2023 11:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ