image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001657

Đấu giá viên

Nguyễn Thuỳ Giang

Thời gian bắt đầu

19/05/2023 10:00:00

Thời gian kết thúc

19/05/2023 11:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ