image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001656

Đấu giá viên

Ngô Thị Lựu

Thời gian bắt đầu

17/05/2023 10:00:00

Thời gian kết thúc

17/05/2023 10:30:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ