image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001649

Đấu giá viên

Nguyễn Thị Vãnh

Thời gian bắt đầu

18/05/2023 15:00:00

Thời gian kết thúc

18/05/2023 16:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ