Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Đồng hồ để bàn, vỏ đồng hồ các loại

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001615

  Đấu giá viên: Nguyễn Đức Vinh

  Thời gian bắt đầu:  09/02/2023 15:30:00

  Thời gian kết thúc: 09/02/2023 16:00:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Đồng hồ để bàn, vỏ đồng hồ các loại

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Cục hải quan TP. Hà Nội
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 34200000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X