image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001615

Đấu giá viên

Nguyễn Đức Vinh

Thời gian bắt đầu

09/02/2023 15:30:00

Thời gian kết thúc

09/02/2023 16:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ