Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Đồng hồ, vỏ đồng hồ, đèn dầu, trụ đèn các loại

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001614

  Đấu giá viên: Nguyễn Đức Vinh

  Thời gian bắt đầu:  09/02/2023 15:00:00

  Thời gian kết thúc: 09/02/2023 15:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Đồng hồ, vỏ đồng hồ, đèn dầu, trụ đèn các loại

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Cục hải quan TP. Hà Nội
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 25800000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X