Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

08 chiếc Camera giám sát hiệu TP-Link model số TL-IPC7520E-ADC

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001613

  Đấu giá viên: Nguyễn Đức Vinh

  Thời gian bắt đầu:  09/02/2023 14:30:00

  Thời gian kết thúc: 09/02/2023 15:00:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã bị hủy

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • 08 chiếc Camera giám sát hiệu TP-Link model số TL-IPC7520E-ADC

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Cục hải quan TP. Hà Nội
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 78167576 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X