Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thanh Hóa (thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa) (lần 03)

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001612

  Đấu giá viên: Đặng Thị Quỳnh Anh

  Thời gian bắt đầu:  09/02/2023 14:30:00

  Thời gian kết thúc: 09/02/2023 15:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã bị hủy

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thanh Hóa (thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa) (lần 03)

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 122128577000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X