Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THCS Ngô Thì Nhậm

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001609

  Đấu giá viên: Mầu Danh Cường

  Thời gian bắt đầu:  10/02/2023 15:30:00

  Thời gian kết thúc: 10/02/2023 16:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THCS Ngô Thì Nhậm

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Trường THCS Ngô Thì Nhậm
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 198440000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X