Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 399-3, tờ bản đồ số 22 tại địa chỉ: thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (lần số 07)

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001608

  Đấu giá viên: Đinh Minh Quỳnh

  Thời gian bắt đầu:  18/01/2023 10:00:00

  Thời gian kết thúc: 18/01/2023 11:00:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã bị hủy

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 399-3, tờ bản đồ số 22 tại địa chỉ: thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (lần bán 07)

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: dgvsupportbenthanh
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 2574000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X