image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001608

Đấu giá viên

Đinh Minh Quỳnh

Thời gian bắt đầu

18/01/2023 10:00:00

Thời gian kết thúc

18/01/2023 11:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ