Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Quyền khai thác mặt bằng bãi trông giữ xe tại 02 cơ sở của Bệnh viện Bưu điện

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001607

  Đấu giá viên: Đoàn Xuyên Sơn

  Thời gian bắt đầu:  14/01/2023 09:00:00

  Thời gian kết thúc: 14/01/2023 09:45:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Quyền khai thác mặt bằng bãi trông giữ xe tại 02 cơ sở của Bệnh viện Bưu điện.

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Bệnh viện Bưu điện
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 1561896000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X