Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

02 lô hàng là cát đen bị tịch thu sung quỹ Nhà nước

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001606

  Đấu giá viên: Nguyễn Thuỳ Giang

  Thời gian bắt đầu:  06/01/2023 09:30:00

  Thời gian kết thúc: 06/01/2023 10:00:00

  Số lượng tài sản: 2

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Cát đen Lô số 1

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Sở tài chính tỉnh Hưng Yên
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 4968383000 VNĐ
 • Cát đen Lô số 2

  Lot: Lot 2
  Chủ TS: Sở tài chính tỉnh Hưng Yên
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 10368400000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X