Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Tài sản phá dỡ của Công ty TNHH phát triển Neo-Neon Việt Nam đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên theo Quyết định của UBND tỉnh

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001605

  Đấu giá viên: Nguyễn Thuỳ Giang

  Thời gian bắt đầu:  19/01/2023 08:30:00

  Thời gian kết thúc: 19/01/2023 09:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Tài sản phá dỡ của Công ty TNHH phát triển Neo-Neon Việt Nam đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên theo Quyết định của UBND tỉnh

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
  Đã kết thúc thất bại
  Giá khởi điểm: 1209777000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X