image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001511

Đấu giá viên

Đinh Minh Quỳnh

Thời gian bắt đầu

22/08/2022 09:00:00

Thời gian kết thúc

22/08/2022 10:00:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ