Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

01 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001483

  Đấu giá viên: Đinh Minh Quỳnh-dgvsupportbenthanh

  Thời gian bắt đầu:  15/07/2022 08:00:00

  Thời gian kết thúc: 15/07/2022 09:00:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã bị hủy

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • 01 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 863, tờ bản đồ số 17 có địa chỉ: xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 449000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X