Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Tài sản nhà nước thanh lý tại Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001482

  Đấu giá viên: Đặng Thị Quỳnh Anh

  Thời gian bắt đầu:  05/07/2022 08:30:00

  Thời gian kết thúc: 05/07/2022 09:00:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Tài sản nhà nước thanh lý tại Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa là 38 xe ô tô

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thanh Hóa
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 1075000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X