image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001480

Đấu giá viên

Nguyễn Thuỳ Giang

Thời gian bắt đầu

24/06/2022 09:30:00

Thời gian kết thúc

24/06/2022 10:10:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ