Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Lô cáp đồng thanh lý đợt 2 năm 2022 của Viễn thông Bình Phước

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001448

  Đấu giá viên: Ngô Bích Hoà

  Thời gian bắt đầu:  07/06/2022 09:30:00

  Thời gian kết thúc: 07/06/2022 10:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Lô cáp đồng thanh lý đợt 2 năm 2022 của Viễn thông Bình Phước

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Viễn thông Bình Phước
  Đã kết thúc thất bại
  Giá khởi điểm: 4133500000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X