Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng của Viễn thông Hưng Yên lần 2 năm 2022

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001441

  Đấu giá viên: Đoàn Xuyên Sơn

  Thời gian bắt đầu:  24/05/2022 09:00:00

  Thời gian kết thúc: 24/05/2022 10:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng của Viễn thông Hưng Yên lần 2 năm 2022

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Viễn thông Hưng Yên
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 17679879833 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X