image image image image

Mã cuộc đấu giá

PDG-1001441

Đấu giá viên

Đoàn Xuyên Sơn

Thời gian bắt đầu

24/05/2022 09:00:00

Thời gian kết thúc

24/05/2022 10:30:00

Quy chế cuộc đấu giá

ĐANG XỬ LÝ