Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

03 xe ô tô thanh lý năm 2022 của Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001437

  Đấu giá viên: Đinh Khánh Ly

  Thời gian bắt đầu:  13/05/2022 14:00:00

  Thời gian kết thúc: 13/05/2022 15:00:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • 03 xe ô tô thanh lý năm 2022 của Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 152100000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X