Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

05 xe ô tô của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001433

  Đấu giá viên: Đặng Thị Quỳnh Anh

  Thời gian bắt đầu:  09/05/2022 08:00:00

  Thời gian kết thúc: 09/05/2022 09:30:00

  Số lượng tài sản: 5

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • 01 xe ô tô con nhãn hiệu Ford Laser; Biển kiểm soát 36B-1779

  Chủ TS: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa
  Đang đấu giá
  Giá khởi điểm: 92000000 VNĐ
 • 01 xe ô tô con nhãn hiệu Misubishi Jolie; Biển kiểm soát 36B-0989

  Lot: Lot 2
  Chủ TS: danganhttdg
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 94000000 VNĐ
 • 01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Zace GL; Biển kiểm soát 36B-2187

  Lot: Lot 5
  Chủ TS: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 120000000 VNĐ
 • 01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Zace GL; Biển kiểm soát 36B-0948

  Lot: Lot 3
  Chủ TS: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 125000000 VNĐ
 • 01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Zace GL; Biển kiểm soát 36B-0896

  Lot: Lot 4
  Chủ TS: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa
  Đã kết thúc thất bại
  Giá khởi điểm: 125000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X