Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Tài sản cố định, vật tư thanh lý (bao gồm cáp đồng) của VNPT Hà Nội

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001432

  Đấu giá viên: Đoàn Xuyên Sơn

  Thời gian bắt đầu:  28/04/2022 09:30:00

  Thời gian kết thúc: 28/04/2022 10:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Tài sản cố định, vật tư thanh lý (bao gồm cáp đồng) tại các Trung tâm Viễn thông 5,7,8,9

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: VNPT Hà Nội
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 27325000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X