Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Vật tư thiết bị kém mất phẩm chất đợt 1 năm 2022 của Công ty Điện lực Phúc Thọ

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001420

  Đấu giá viên: Ngô Thanh Tân

  Thời gian bắt đầu:  21/04/2022 15:30:00

  Thời gian kết thúc: 21/04/2022 16:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Vật tư thiết bị kém mất phẩm chất đợt 1 năm 2022

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Công ty điện lực Phúc Thọ
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 803783236 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X