image image

TBĐG_LV Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

image

Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3) với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Bộ Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

- Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện: Cục Tần số vô tuyến điện (địa chỉ: số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội).

- Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt (Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng tần số vô tuyến diện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3). Cụ thể:

2.1. Băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3) được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo, sử dụng phương thức song công phân chia theo thời gian (TDD) theo Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

2.2. Thời hạn của giấy phép sử dụng băng tần

Doanh nghiệp trúng đấu giá được cấp giấy phép sử dụng băng tần với thời hạn 15 năm.

2.3. Điều kiện sử dụng băng tần:

Điều kiện sử dụng băng tần áp dụng cho các doanh nghiệp được cấp phép sử dụng băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)  như sau:

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các nội dung của giấy phép sử dụng băng tần.

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan về thiết bị thu phát vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ trường.

- Phối hợp với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép ở băng tần liền kề trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và phòng tránh nhiễu có hại.

- Tuân thủ kết quả phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện tại khu vực biên giới để tránh nhiễu có hại.

- Thực hiện các quy định khác của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2.4. Nguồn gốc tài sản

- Theo Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, băng tần 3560-4000 MHz được dành cho hệ thống thông tin di động IMT.

- Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz, trong đó có băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3), cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện, băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3) thuộc băng tần 3560-4000 MHz được cấp phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

2.5. Hồ sơ pháp lý tài sản

- Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

- Quyết định số 762/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về mức thu cơ sở đối với băng tần 3800-3900 MHz.

- Quyết định số 823/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 05 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)..

- Các văn bản khác có liên quan.

3. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm của vòng đấu giá số 01: 2.581.892.500.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tám mươi mốt tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá trả cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

4. Bước giá (áp dụng cho tất cả các vòng đấu):

Bước giá áp dụng tại cuộc đấu giá băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)  là 25.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).

5. Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá và các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá

5.1. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Là tổ chức đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3) được ban hành kèm theo Quyết định số số 823/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 05 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đã mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và đã thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

5.2. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Tổ chức đã trúng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần 2500-2600 MHz (khối băng tần B1) hoặc khối băng tần 3700-3800 MHz (khối băng tần C2) không được tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3).

6. Hình thức đấu giá, phương thức và cách thức tổ chức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Cách thức tổ chức đấu giá: Việc bỏ phiếu trả giá được tiến hành nhiều vòng cho đến khi không còn doanh nghiệp trả giá thì doanh nghiệp cuối cùng có mức giá trả cao nhất là doanh nghiệp trúng đấu giá. Việc xác định doanh nghiệp trúng đấu giá thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá và tuân thủ quy định pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá, cách thức thực hiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tham khảo thông tin mời đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản – Bộ Tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn); Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông (https://mic.gov.vn/); Cổng thông tin điện tử Cục Tần số vô tuyến điện (http://cuctanso.vn/); Trang thông tin điện tử về tài sản công (https://taisancong.vn) và Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (https://lacvietauction.vn/).

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 26/6/2024 đến 17h00′ ngày 06/7/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt (Địa chỉ: Tầng 4, Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua 02 hình thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt (Địa chỉ: Tầng 4, Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Lưu ý:

- Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đấu giá có thể liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt để được hướng dẫn việc truy cập Website của Cổng thông tin điện tử nêu trên.

- Người đến mua, nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền mua, nộp hồ sơ của tổ chức (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là Người đại diện theo pháp luật của tổ chức) và bản sao Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

- Hồ sơ gửi theo hình thức thư đảm bảo ngoài phong bì phải ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)” và phải được Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt tiếp nhận trước 17h00’ ngày 06/7/2024. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt sau 17h00′ ngày 06/7/2024 được coi là không hợp lệ.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: thành phần hồ sơ theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt phát hành.

8. Tiền hồ sơ và khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

8.1. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/ một bộ hồ sơ).

8.2. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: 130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng).

8.3. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

Số tài khoản: 3140.7878.27878 tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đông Anh.

 Nội dung chuyển khoản: “Tên doanh nghiệp tham gia đấu giá, Mã số doanh nghiệp, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)”.

8.4. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá: Từ ngày 04/7/2024 đến 17h00’ phút ngày 08/7/2024. Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng do Ngân hàng cung cấp.

Đối với các trường hợp đã nộp hổ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng nộp tiền đặt trước sau thời gian nộp hồ sơ (sau 17h00’ ngày 06/7/2024) phải cung cấp cho Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt bổ sung chứng từ nộp tiền đặt trước làm căn cứ xét điều kiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

Thời gian tiếp nhận bổ sung chứng từ nộp tiền đặt trước của Hồ sơ đăng ký đấu giá: đến 17h00’ ngày 08/7/2024 tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá tự nguyện nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt trước thời gian quy định và vẫn được chấp nhận là hợp lệ;

- Trong trường hợp số tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá báo có vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt sau 17h00’ phút ngày 08/7/2024 thì người đó không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm cho người tham gia đấu giá xem xét giấy tờ về tài sản

Tiếp nhận đăng ký xem giấy tờ về tài sản: Đến 17h00’ ngày 02/7/2024 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt (Địa chỉ: Tầng 4, Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội)

- Thời gian xem giấy tờ về tài sản: giờ hành chính ngày 03/7/2024 và ngày 04/7/2024.

- Địa điểm xem giấy tờ về tài sản: Cục Tần số vô tuyến điện, địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

10. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00’ ngày 09/7/2024 (Thứ ba).

- Địa điểm: Hội trường tầng 10 Cục Tần số vô tuyến điện, địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt; Địa chỉ trụ sở: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT liên hệ: 0243.211.5234/ 0867.523488./.

Thẻ:
ĐANG XỬ LÝ