image image

Thông báo về việc nâng cấp hệ thống đấu giá

image

 

THÔNG BÁO

V/v nâng cấp hệ thống đấu giá trực tuyến

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-STP ngày 17/06/2020 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến;

Căn cứ xu hướng phát triển công nghệ và quá trình vận hành thực tế.

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt là đơn vị đã được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến theo Quyết định số 163/QĐ-STP ngày 17/06/2020 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện đấu giá trực tuyến, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt xin thông báo về việc ngừng hợp tác với Công ty Cổ phần Lạc Việt – Online (LVO) và đã thực hiện nâng cấp hệ thống đấu giá trực tuyến để đảm bảo phù hợp với sự phát triển của công nghệ trên thế giới. Các cuộc đấu giá trực tuyến tài sản vẫn sẽ được tiến hành trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://lacvietauction.vn/ đã được cấp phép của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Bằng công văn này, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt xin thông báo để các khách hàng tham gia đấu giá, đối tác của Công ty nắm được nội dung trên.

Trân trọng./.

Tài liệu: Thông báo về việc nâng cấp hệ thống.pdf

Thẻ:
ĐANG XỬ LÝ