image image

Thông báo về việc dừng tổ chức cuộc đấu giá tài sản - tịch thu do vi phạm hành chính của Cục QLTT Hà Giang

image

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

LẠC VIỆT

 

 
   
 

Số: 119/2021/TB-ĐGHDLV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   
 

      Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021.

 

 

THÔNG BÁO

V/v dừng tổ chức cuộc đấu giá

 

Căn cứ Thông báo số: 114A/2021/TB-ĐGHDLV ngày 08/09/2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt về việc mời tham gia đấu giá Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính của Cục Quản lý trị trường tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quy chế đấu giá tài sản ngày 13/9/2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt tài sản đấu giá là Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính của Cục Quản lý trị trường tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Văn bản số 293/CQLTT-TCHC ngày 15/9/2021 Về việc dừng tổ chức cuộc đấu giá tài sản;

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo tới các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính của Cục Quản lý trị trường tỉnh Hà Giang, gồm:

+) Lô thứ 1: Máy may (đã qua sử dụng)

+) Lô thứ 2: Máy cắt, máy khoan, máy bơm nước, mô tơ, máy bào, máy rửa xe (Toàn bộ hàng hóa do nước ngoài sản xuất, chưa qua sử dụng)

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính của Cục Quản lý trị trường tỉnh Hà Giang. Khách hàng đã mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá sẽ được hoàn trả lại tiền mua hồ sơ và hồ sơ đăng ký đấu giá. Thời gian tổ chức lại cuộc đấu giá sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo bằng văn bản.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt – 0243.211.5234.

Xin trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

-   Cục Quản lý trị trường tỉnh Hà Giang;

-   Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá;

-   Lưu hồ sơ

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

LẠC VIỆT

 

(đã ký)

Thẻ:
ĐANG XỬ LÝ