Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất để cho thuê lô đất C.C.1, tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, để sử dụng vào mục đích xây dựng Chợ hạng 3

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 06:22 10/08/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ: Số 120 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH HƯNG

Địa chỉ: Số 33 Trần Đăng Ninh, Khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 08/09/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng đất để cho thuê lô đất C.C.1, tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, để sử dụng vào mục đích xây dựng Chợ hạng 3 Quyền sử dụng đất để cho thuê lô đất C.C.1, tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, để sử dụng vào mục đích xây dựng Chợ hạng 3 Trung tâm Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 19,860,000,000 VNĐ 3,000,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 10/08/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 05/09/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Thông báo đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá đến đăng ký mua hồ sơ và nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 05/09/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 07/09/2022

File đính kèm: