Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số 27, tổ 3C, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, thửa đất số: 127A, tờ bản đồ số: 6G-III-30 (Thửa đất số 60, tờ bản đồ số 24 thuộc dự án bản đồ tổng thể), theo Giấy chứng nhận ...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 06:39 13/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Địa chỉ: Số 37 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tài sản Việt Nam

Địa chỉ: ô số 67, CTKD dụng cụ chỉnh hình, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:30 30/05/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam – Lô 67 ngõ 136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà NộiSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số 27, tổ 3C, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, thửa đất số: 127A, tờ bản đồ số: 6G-III-30 (Thửa đất số 60, tờ bản đồ số 24 thuộc dự án bản đồ tổng thể), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 532974, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 25695 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 18/9/2015 cho ông Nguyễn Nam Trung và bà Đỗ Thu Hà, cập nhật tên cho ông Đinh Văn Liêm và vợ là bà Phạm Thị Soi ngày 06/5/2021, được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam theo Hợp đồng thế chấp số công chứng 03052, Quyển số: 05.2021 TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng Công chứng Vạn Xuân, thành phố Hà Nội chứng nhận ngày 10/5/2021 Số 27, tổ 3C, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, 3,928,000,000 VNĐ 393,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 09:00 13/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 27/05/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 09:00 25/05/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 27/05/2022

File đính kèm:


Nguồn: https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/Quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-tai-dia-chi-So-27-to-3C-phuong-Nga-Tu-So-quan-Dong-Da-thanh-pho-Ha-Noi-thua-dat-so-127A-to-ban-do-so-6G-III-30-Thua-dat-so-60-to-ban-do-so-24-thuoc-du-an-ban-do-tong-the-theo-Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-CB-532974-so-vao-so-cap-giay-chung-nhan-CS-25695-do-So-Tai-nguyen-va-Moi-truong-thanh-pho-Ha-Noi-cap-ngay-18-9-2015-cho-ong-Nguyen-Nam-Trung-va-ba-Do-Thu-Ha-cap-nhat-ten-cho-ong-Dinh-Van-Liem-va-vo-la-ba-Pham-Thi-Soi-ngay-06-5-2021-duoc-the-chap-tai-Ngan-hang-TMCP-Quoc-te-Viet-Nam-theo-Hop-dong-the-chap-so-cong-chung-03052-Quyen-so-05-2021-TP-CC-SCC-HDGD-do-Van-phong-Cong-chung-Van-Xuan-thanh-pho-Ha-Noi-chung-nhan-ngay-10-5-2021-135943.html